(20)Foreign Agencies in Jinan                             

Sweden Volvo Agency in Jinan 

Add: 3 Qian Fo Shan Lu, Jinan 

Tel: 2964433 Fax: 2968031 

E-mail: vtci.kajsa@memo.volvo.se 

Electrolux (Tianjin Developing Area) Co. Ltd., Jinan Branch 

Add: #918 Guidu Hotel, 1 Sheng Ping Jie, Jinan 

Tel: 6054804 Fax: 6900999- 

Shandong Office of South Australia Trade and Economic Cooperation 

Add: #1315, Zhonghao Hotel, 165, Jie Fang Lu, Jinan 

Tel: 6942801, Fax: 69942800 

Netherlands Business Support Office, Jinan 

Add: #19-02, B District, Building B, Silver Plaza Building, Shandong 

International Trade Center, 66 Luo Yuan Da Jie, Jinan 

Tel: 6065138, Fax: 6065139 

E-mail: nchjno@public.jn.sd.cn

Previous page     Next page    The list